lv   en   ru 
Komercbanku un investīciju šķīrējtiesa

Šķīrējtiesas procesa izdevumi

 

Prasības summa

 

 

Tiesvedības maksa

Katra šķīrējtiesneša honorārs,

 ja strīdu izšķir:

1 šķīrējtiesnesis

3 un vairāk šķīrējtiesneši

Līdz 2`134 EUR


8% no summas, bet ne mazāk kā 75 EUR

100 EUR 95 EUR
No 2`135 EUR līdz 7’114 EUR

140 EUR + 2,5% no summas, kas pārsniedz 2`134 EUR

160 EUR 115 EUR
No 7’115 EUR līdz 28`457 EUR

200 EUR + 2% no summas, kas pārsniedz 7`114 EUR

260 EUR 160 EUR
No 28`458 EUR līdz 142’287 EUR

416 EUR + 1% no summas, kas pārsniedz 27’457 EUR

500 EUR 330 EUR
No 142’288 EUR līdz 711’435 EUR

1`856 EUR + 0,6% no summas, kas pārsniedz 142`287 EUR

885 EUR 470 EUR
Virs 711`435 EUR

6581 EUR + 0,37% no summas, kas pārsniedz 711`435 EUR

1850 EUR 1025 EUR
Nemantiskās prasības 300 EUR

220 EUR

170 EUR

 

  1. Šķīrējtiesas procesa izdevumu summas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa (21%).

  2. Visi maksājumi šķīrējtiesai izdarāmi euro.

  3. Iemaksāto tiesvedības maksu šķīrējtiesa neatmaksā.

  4. Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem pēc likmes 15 EUR/h, kas iemaksājama šķīrējtiesai papildus.

  5. Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.

  6. Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītas tāmes.

  7. Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.

  8. Par arhīva lietas, t.i. lietas, kuras izskatīšana pabeigta ar šķīrējtiesas nolēmumu, materiālu kopijas, tai skaitā papildus šķīrējtiesas nolēmuma kopijas, izgatavošanu, maksājama maksa 1 EUR par lapu.

Šķīrējtiesas procesa izdevumi iemaksājami:

 

Biedrība „Strīdu alternatīva izšķiršana”
Reģ.Nr.40008238598
Banka: AS „SEB banka”
Konta Nr.LV74UNLA0050023206187

 

 

Biedrības „Strīdu alternatīva izšķiršana”


valdes loceklis                            Kārlis Štrauss 
© 2012 - 2015 www.sktiesa.lv. E-pasts: Mājas lapa no: Dators x Dizains
 
Komercbanku un investīciju šķīrējtiesa