lv   en   ru 
Komercbanku un investīciju šķīrējtiesa

Šķīrējtiesas procesa izdevumi

 

Prasības summa

 

 

Tiesvedības maksa

Katra šķīrējtiesneša honorārs,

 ja strīdu izšķir:

1 šķīrējtiesnesis

3 un vairāk šķīrējtiesneši

Līdz 2`134 EUR


8% no summas, bet ne mazāk kā 75 EUR

100 EUR 95 EUR
No 2`135 EUR līdz 7’114 EUR

140 EUR + 2,5% no summas, kas pārsniedz 2`134 EUR

160 EUR 115 EUR
No 7’115 EUR līdz 28`457 EUR

200 EUR + 2% no summas, kas pārsniedz 7`114 EUR

260 EUR 160 EUR
No 28`458 EUR līdz 142’287 EUR

416 EUR + 1% no summas, kas pārsniedz 27’457 EUR

500 EUR 330 EUR
No 142’288 EUR līdz 711’435 EUR

1`856 EUR + 0,6% no summas, kas pārsniedz 142`287 EUR

885 EUR 470 EUR
Virs 711`435 EUR

6581 EUR + 0,37% no summas, kas pārsniedz 711`435 EUR

1850 EUR 1025 EUR
Nemantiskās prasības 300 EUR

220 EUR

170 EUR

 

  1. Šķīrējtiesas procesa izdevumu summas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa (21%).

  2. Visi maksājumi šķīrējtiesai izdarāmi euro.

  3. Iemaksāto tiesvedības maksu šķīrējtiesa neatmaksā.

  4. Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem pēc likmes 15 EUR/h, kas iemaksājama šķīrējtiesai papildus.

  5. Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.

  6. Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītas tāmes.

  7. Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.

  8. Par arhīva lietas, t.i. lietas, kuras izskatīšana pabeigta ar šķīrējtiesas nolēmumu, materiālu kopijas, tai skaitā papildus šķīrējtiesas nolēmuma kopijas, izgatavošanu, maksājama maksa 1 EUR par lapu.

Šķīrējtiesas procesa izdevumi iemaksājami:

 

Biedrība „Strīdu alternatīva izšķiršana”
Reģ.Nr.40008238598
Banka: AS „SEB banka”
Konta Nr.LV74UNLA0050023206187

 

 

Biedrības „Strīdu alternatīva izšķiršana”


valdes loceklis                            Kārlis Štrauss 
© 2012 - 2015 www.sktiesa.lv. E-pasts: Mājas lapa no: Dators x Dizains
 
Komercbanku un investīciju šķīrējtiesa